DWG To PDF – תקלות ביצירת PDF

פורסם ב- 22/12/2018

בשרטוטים "כבדים", או כאלה שקבצי ה- XREF נוצרו בתוכנות שאינן אוטוקד (תוכנות צד-שלישי) קורה, לא מעט פעמים, שחלק מהמידע בקובץ ה-PDF לא מופיע (כמו טקסט ספציפי או דוגמאות HATCH וכיו"ב), אך ב- Preview שמבצעים, לפני הפקת ה- PDF, כל המידע קיים.

הפתרון קיים בחלון ההדפסה כאשר בוחרים את המדפסת DWG To PDF :

  1. יש להקיש על לחיץ PDF Options (הלחיץ יופיע רק לאחר שנבחרה המדפסת DWG To PDF)

2. במידה והבעיה בהפקת ה- PDF היא בפונטים בלבד יש להסיר את סימון ה- V מהאפשרויות הבאות (כפי שמוצג בתמונה)

3. במידה והשרטוט עולה לאט או עם מידע לא נחוץ הקשור לשכבות, קישורים וסמניות, יש להסיר את סימון ה- V מהאפשרויות הבאות (כפי שמוצג בתמונה)

4. בסיום להקיש OK ולבצעה את הפקת ה- PDF.

בהצלחה.